Wetlik

Op 8 September 1954 is ‘n gebied wat 2 512,08 ha beslaan aanvanklik afgekondig as ‘n wild- en inheemse florareservaat wat bekend staan as die Percy Fyfe Natuurreservaat, in terme van Artikel 11 (d) van die Transvaalse Wild Ordonnansie, 1949 (Ordonnansie No . 23 van 1949) en Artikel 2 (2) (a) van die Transvaalse Natuurlike Flora Bewaringsordonnansie, 1940 (Ordonnansie No. 9 van 1940). Hierdie reservaat is toe gedeproklameer as ‘n wildreservaat en gekanselleer as ‘n inheemse florareservaat in terme van dieselfde wetgewing op 15 Februarie 1967 met ingang van 13 Desember 1966. ‘n Groter gebied, wat 2 939,38 ha, is daarna geproklameer as ‘n natuurreservaat en inheemse flora reservaat, wat bekend staan as die Percy Fyfe Natuurreservaat, in terme van die bogenoemde Ordonnansies op dieselfde dag, dws 15 Februarie 1967, ook met ingang van 13 Desember 1966. Gedeelte 1 van die plaas Driefontein No . 9 KS is later bygevoeg word om die reservaat en verkondig as ‘n natuurreservaat op 30 Desember 1970 in terme van die Transvaalse Ordonnansie op Natuurbewaring, 1967, wat die genoemde twee Ordonnansies herroep.

Die Transvaalse Ordonnansie op Natuurbewaring, 1967 (Ordonnansie No. 17 van 1967) is herroep deur die Transvaalse Ordonnansie op Natuurbewaring, 1983 (Ordonnansie No. 12 van 1983), wat op sy beurt herroep is deur die Limpopo Wet op Omgewingsbestuur, 2003 ( Wet No. 7 van 2003), wat vandag nog geldig is. Elkeen van die bogenoemde wette het voorsiening gemaak vir die behoud van die besluite geneem kragtens die herroepingswetgewing; in hierdie geval die proklamasie van wildreservate, plaaslike flora reservate en natuurreservate.

Die PFNR val tans onder die wetlike beskerming van die Nasionale Omgewingsbestuur: Beskermde Gebiede, 2003 (Wet No. 57 van 2003) (NEMPAA), in terme van Artikel 12 daarvan.

Bron:

Departement van Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewing en Toerisme (LEDET) (2012), FIFE JAAR strategiese plan vir die Percy Fyfe Nature Reserve, Limpopo Provinsie, SUID-AFRIKA. Web Reference: http://www.ncc-group.co.za/sites/default/files/u66/Percy%20Fyfe%20NR%20-%20DSP.pdf