Grondwet

AANHEF
Ons erken God as die Skepper van die aarde en Sy skepsels. (“Toe het God gesê: Kom Ons maak die mens as Ons verteenwoordiger, Ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip”.)
Ons onderwerp ons aan Sy opdrag om die aarde te bewoon en daaroor te heers; en al sy onmeetlike hulpbronne in diens van God en mens te gebruik. “Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere op die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.”
Ons is deur God as rentmeesters aangestel om die aarde te bewaar en is bewus van ons verantwoordelikheid; ons neem hierdie taak op om dit vir ons kinders as erfenis te bewaar.

1. DOEL
Ons doel is om die bewaring, rehabilitasie en ontwikkeling van die Percy Fyfe Natuurreservaat en die Witvinger Natuurreservaat te ondersteun en die bewaring en volhoubare gebruik van die area te bevorder.
1.1. “Die Vriende van Percy Fyfe Natuurreservaat” (Vriende van Percy Fyfe) tree as ‘n ondersteuningsgroep op vir die bestaan van ekosisteme binne-in die Percy Fyfe Natuurreservaat en Witvinger Natuurreservaat asook enige ander aangrensende areas wat in die toekoms ingesluit mag word. Die Percy Fyfe Natuurreservaat lê halfpad tussen Polokwane (voorheen Pietersburg) en Mokopane (voorheen Potgietersrus), noord van die N1 en beslaan ‘n area van 3 462 hektaar; dit is bekende teëlsentrums vir skaars en bedreigde bokspesies soos tsessebe en rooiskilderbees.
1.2. Vriende van Percy Fyfe onderneem om die bestuursowerheid van Percy Fyfe Natuurreservaat te gereelde kontak deur die beampte in beheer van die reservaat en op ander maniere, soos gelei deur die owerheid se behoeftes.
1.3. Jaarverslae van Vriende van Percy Fyfe se aktiwiteite sal aan Percy Fyfe Natuurreservaat se bestuursowerheid en die Wildlife and Environment Society of South Africa (WESSA) oorhandig word.
1.4. Vriende van Percy Fyfe onderneem om onderhewig te bly aan die wetgewing, reëls en regulasies wat die beskermde areas waarin hulle werk, bestuur.
1.5. Vriende van Percy Fyfe onderneem om oop en deursigtige kommunikasie tussen hulself en die bestuursowerheid van die beskermde areas waarin hulle werk, te handhaaf.
1.6. Vriende van Percy Fyfe onderneem om ‘n geaffilieerde lid van WESSA te word en sy lidmaatskap jaarliks te hernu.
1.7. Vriende van Percy Fyfe erken en stem in dat hulle hul werk volgens die “Basic Principles of Friends of Nature Areas”-dokument van WESSA sal doen.
1.8. Vriende van Percy Fyfe onderneem om WESSA gereeld te kontak en afskrifte van verslae van relevante projekte aan hulle te stuur (dit sluit verslae oor kwessies rakende die natuurarea in).
1.9. Vriende van Percy Fyfe onderneem om gereeld hul eie werkbesprekings, vergaderings en ander geleenthede te hou; hulle onderneem om wanneer moontlik algemene (streeks) vriendegroepe se geleenthede by te woon en vaardighede en idees te deel.
1.10. Vriende van Percy Fyfe onderneem om ‘n algemene jaarvergadering kort na die finansiële jaareinde (31 Maart) te hou. Kennis van hierdie vergadering sal nie minder nie as 14 dae voor die tyd aan elke lid gestuur word en moet ‘n herinnering van nominasies vir beamptes insluit (herinnerings sal slegs deur epos en sms gestuur word). Die voorsitter of sy komitee sal leiding neem.
1.11. Nominasies vir beamptes moet ten minste tien dae voor die algemene jaarvergadering skriftelik by die sekretaris ingehandig word saam met die name van die voorsteller, sekondant en die genomineerde se skriftelike toestemming.
1.12. Die volgende sake sal by die algemene jaarvergadering bespreek word:
1.12.1. Voorlegging van die voorsitter se jaarverslag.
1.12.2. Voorlegging van die finansiële state.
1.12.3. Bespreking of aanvaarding van hierdie verslae.
1.12.4. Verkiesing van beamptes.
1.12.5. Aanwysing van die ouditeure (indien van toepassing).
1.12.6. Enige ander sake wat die voorsitter volgens sy diskresie toelaat.
1.13. Deur die sekretaris kan ‘n buitengewone algemene vergadering belê word; die doel van die vergadering moet skriftelik weergegee word. Die voorsteller, ‘n sekondant en ten minste vier ander lede met ‘n goeie naam moet die kennisgewing teken; dit moet ten minste 14 voor die tyd uitgereik word.
1.14. Elke lid het een stem. In geval van gelyke stemme, het die voorsitter die beslissende stem.
1.15. Vooraf gereëlde volmagstemme sal vir spesifieke items aanvaar word, onderhewig aan behoorlik kennisgewing van die items wat bespreek gaan word.

2. FINANSIËLE VERANTWOORDELIKHEDE
2.1. Vriende van Percy Fyfe mag in hul eie reg ‘n bankrekening(s) by ‘n kommersiële bank open en bedryf. Alle geld wat vir Vriende van Percy Fyfe ingesamel word, word heeltemal deur Vriende van Percy Fyfe bestuur.
2.2. Aparte fondse kan vir spesifieke doelwitte gevestig word.
2.3. Vriende van Percy Fyfe kan ‘n jaarlikse subskripsiefooi hef om administrasiekoste te dek. Wysiging van hierdie bedrag moet by ‘n latere algemene jaarvergadering goedgekeur word.
2.4. Vriende van Percy Fyfe mag onder WESSA se fondsinsamelingsnommer geld van lede en die algemene publiek insamel om sy projekte te befonds.
2.5. Vriende van Percy Fyfe moet ‘n behoorlike stel finansiële state hou en dit ten minste een keer per jaar by die algemene jaarvergadering indien. Indien inkomste R50 000 oorskry, moet die state geouditeer word en ‘n afskrif moet binne 30 dae na die algemene jaarvergadering by WESSA ingedien word. Ouditeure kan by ‘n algemene jaarvergadering of ‘n buitengewone algemene vergadering aangewys word.

3. LIDMAATSKAP
3.1. Lidmaatskap is oop vir alle persone wat:
3.1.1 die missiestelling van hierdie grondwet onderskryf.
3.1.2 ‘n lidmaatskapaansoekvorm voltooi en geteken het as toewyding aan die missiestelling en die grondwet.
3.1.3 die registrasie- en lidmaatskapfooie betaal het.
3.2. Lidmaatskap sal opgehef word wanneer:
3.2.1 ‘n lid meer as ses maande agterstallig met jaarlikse lidmaatskapfooie is.
3.2.2 ‘n lid die komitee skriftelik daarvan verwittig dat lidmaatskap nie hernu gaan word nie.
3.2.3 ‘n lid se optrede teenstrydig is met hierdie grondwet en so bly nadat die komitee die saak met die lid bespreek het.
3.3. Vriende van Percy Fyfe se bestuurskomitee kan, met die kennis van WESSA se streeksvoorsitter, enige individuele lidmaatskap ophef sonder om noodwendig redes daarvoor te verskaf.
3.4. Vriende van Percy Fyfe kan sy lidmaatskap van WESSA beëindig deur ‘n meerderheidstem by ‘n algemene jaarvergadering of ‘n buitengewone algemene vergadering, indien die streeksvoorsitter of komitee die redes daarvoor goedkeur.

4. KWORUM, BEAMPTES EN TERMYN, FINANSIËLE JAAR, ENS
4.1. Grote van kworum vir die algemene jaarvergadering, nie minder as 10 lede teenwoordig nie.
4.2. Grote van kworum vir die buitengewone algemene vergadering: nie minder as agt lede nie, of in persoon of deur volmag (indien volmag, word die besluitneming tot die items op die kennisgewing beperk).
4.3. Grote van kworum vir bestuurskomitee: nie minder as 40% van die bestuurkomitee nie, met ‘n minimum van drie lede.
4.4. Aantal bestuurskomiteelede wat by ‘n algemene jaarvergadering verkies kan word: minimum drie.
4.5. Lede van die bestuurskomitee wat so verkies is, sal tussen hulself ‘n voorsitter, sekretaris, tesourier en enige ander portefeulje of beamptes kies wat hulle nodig ag.
4.6. Verkiesing kan deur hande op te steek geskied of, indien so versoek, deur ‘n geheime stemming.
4.7. Pligte van bestuurskomiteelede: voorsitter, sekretaris, tesourier en ander portefeuljes word van tyd tot tyd deur die bestuurskomitee bepaal.
4.8. Tydperk van ampstermyn: twee jaar.

5. WYSIGINGS AAN DIE GRONDWET
Wysigings aan hierdie grondwet:
• is slegs moontlik deur ‘n meerderheidbesluit van lede wat by ‘n algemene jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering teenwoordig is.
• sal duidelik uiteengesit word in ‘n geskrewe memorandum met redes vir die wysiging en sal saam met die kennisgewing en agenda van die algemene jaarvergadering aan al die lede gestuur word.
• kan by ‘n algemene jaarvergadering gewysig word indien ‘n meerheid ten gunste van so ‘n wysiging is na bespreking van die voorgestelde wysiging.

6. ONTBINDING
In geval van die ontbinding van Vriende van Percy Fyfe of ‘n voorgestelde ontbinding van die groep, word alle bates wat nie reeds vir gebruik in die Percy Fyfe Natuurreservaat soos hierbo gedefinieer is aangewend is nie, die eiendom van WESSA en sal in ‘n Vriende-trustfonds gehou word totdat die groep opnuut saamgestel word. Indien die groep nie opnuut saamgestel word nie, MOET sulke bates steeds vir die projek, of in die area, waarvoor dit aanvanklik ingesamel is, aangewend word.

7. PRIMÊRE DOEL
Met sulke wetlike beperkings op enige gegewe tyd, is die doel van Vriende van Percy Fyfe die bewaring van die habitat en die fauna en flora van die Percy Fyfe Natuurreservaat en enige ander area wat die komitee vir enige spesifieke of uitsonderlike redes geskik ag.

8. BYKOMSTIGE DOELWITTE
8.1 Om fondse in te samel en die fondse en enige materiaal, toerusting, inligting, kundigheid, advies en publisiteit om die doelwitte van Vriende van Percy Fyfe te bevorder, te voorsien.
8.2 Om aksies te inisieer om die doelwitte van Vriende van Percy Fyfe te bevorder, op voorwaarde dat dit aanvaarbaar en van toepassing op die regering of betrokke departement is.
8.3 Om opvoeding, opleiding en verspreiding van inligting in enige van die dissiplines van bewaring te bevorder om die doelwitte van Vriende van Percy Fyfe uit te brei.
8.4 Om wêreldwyd nuwe lede te werf en om die doelwitte van Vriende van Percy Fyfe te bevorder en bekend te maak.
8.5 Om volgens die komitee se diskresie, die vestiging van takke van Vriende van Percy Fyfe enige plek ter wêreld aan te moedig en te help. Enige so ‘n tak sal aan hierdie grondwet en administratiewe reëls wat deur die sentrale komitee, wat die komitee van die oorspronklike Vriende van Percy Fyfe is, neergelê word, onderhewig wees.
8.6 Om ‘n gees van vriendskap en samewerking tussen lede van Vriende van Percy Fyfe en die permanente of tydelike inwoners van die bedryfsarea van Vriende van Percy Fyfe te vestig om die doelwitte van die groep te ondersteun.
8.7 Om subskripsies, donasies, bemakings, skenkings en enige vorm van voordeel van enige bron in te samel en vir die bevordering van Vriende van Percy Fyfe se doelwitte te gebruik.
8.8 Om aan enige ander aktiwiteite wat as nodig of wenslik geag word om die belange en doelwitte van Vriende van Percy Fyfe te bevorder, deel te neem.

9. FONDSINSAMELING
Vriende van Percy Fyfe is ‘n niewinsgewende organisasie wat saam met die departement wat vir bewaring verantwoordelik is, werk. Wanneer ‘n projek deur die raad en die Vriende van Percy Fyfe-komitee goedgekeur is, sal Vriende van Percy Fyfe poog om fondse deur beide korporatiewe en privaat borgskappe, te verkry.